Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť LINKED s.r.o., so sídlom Matúškovo 41, 925 01 Matúškovo, IČO: 47753943, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka č.34322/T je Prevádzkovateľom služieb na webovej stránke TopVodic.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky služby TopVodic.sk (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzťahy medzi Poskytovateľom a tretími osobami, ktorým Poskytovateľ poskytuje rôzne služby na Webstránke. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmlúv uzatvorených medzi Poskytovateľom a Zamestnávateľom a v aktuálnom znení sú zverejnené na Webstránke.

Pojem Služby označuje súhrnne rôzne plnenia podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa ako napr. poskytovanie priestoru na zverejňovanie ponúk práce.

Služby pre Zamestnávateľov

Zamestnávateľom je fyzická osoba, podnikateľ alebo právnická osoba ktorá využíva niektoré zo Služieb poskytovaných Poskytovateľom na Webstránke.

Zamestnávateľ objednáva konkrétnu Službu objednávkou online na Webstránke. Poskytovateľ je oprávnený si vyžiadať aj dodatočné údaje a tieto údaje, prípadne údaje z objednávky, overovať u Zamestnávateľa.

Poskytovateľ potvrdí doručenie objednávky emailom na adresu elektronickej pošty zadanú Zamestnávateľom. Dohoda o poskytnutí Služby vzniká potvrdením objednávky Poskytovateľom alebo poskytnutím Služby.

Zmena potvrdenej objednávky je možná len na základe dohody zmluvných strán.

Ukončenie dohody pred dojednanou dobou trvania Služby je možné len dohodou alebo odstúpením od dohody Poskytovateľom. Poskytovateľ môže odstúpiť od dohody písomne alebo e-mailom na adresu uvedenú vo firemnom konte

Zamestnávateľ nemá nárok na vrátenie pomernej časti ceny za Služby, ktoré nevyužil, ak dohoda zanikla bez zavinenia Poskytovateľa alebo ktoré nevyužil dohodnuté Služby celkom alebo čiastočne počas dohodnutého obdobia bez zavinenia Poskytovateľa.

V zmysle ustanovenia § 62 ods. 6 zákona č. 5/2004 zákona o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), každý zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych veci a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovaného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu. Poskytovateľ je na základe zmluvy s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj ako „ UPSVaR) oprávnený oznamovať údaje o voľných pracovných miestach u Zamestnávateľov UPSVaR-u a tým umožniť Zamestnávateľom súčasne so zverejnením Ponuky práce na Webstránke aj splnenie ich zákonnej povinnosti podľa zákona o službách zamestnanosti. Zamestnávateľ môže splnomocniť Poskytovateľa na nahlásenie UPSVaR-u všetkých alebo vybraných voľných pracovných miest, ktoré zverejnil na Webstránke ako Ponuky práce. Za voľné pracovné mesto sa v zmysle zákona o službách zamestnanosti považuje novovytvorené pracovné miesto alebo existujúce neobsadené pracovné miesto, na ktoré chce zamestnávateľ prijať zamestnanca. Zamestnávateľ môže udeliť plnomocenstvo (i) písomne vo vzťahu ku všetkým Ponukám práce, ktoré zverejní na Webstránke; takto udelené plnomocentvo je možné kedykoľvek písomne odvolať doručením na adresu Poskytovateľa alebo (ii) elektronicky vo svojom online konte v čase, kedy zadáva konkrétnu Ponuku práce resp. konkrétne Ponuky práce na zverejnenie, a to vo vzťahu ku všetkým Ponukám práce určeným na zverejnenie alebo len k vybraným Ponukám práce určeným na zverejnenie ; tato udelené plnomocenstvo sa týka vždy len konkrétneho úkony a nie je možné ho po jeho udelení odvolať. Ponuky práce podliehajú schváleniu Poskytovateľa; ak Poskytovateľ nevykoná zverejnenie Ponuky práce, bude o tom bezodkladne informovať Zamestnávateľa.

Cena za Služby pre Zamestnávateľov

Cena za Služby je stanovená podľa Cenníka platného v čase doručenia objednávky. Ceny uvedené v Cenníku nezhŕňajú DPH. Sadzba DPH je stanovená podľa účinných právnych predpisov.

Poskytovateľ je oprávnený meniť Cenník, pričom znenie platného Cenníka je vždy zverejnené na Webstránke.

Práva a povinnosti Poskytovateľa a Zamestnávateľa

Zamestnávateľ zodpovedá za obsah textových a grafických predlôh, ktoré dodal Poskytovateľovi na účel poskytovania Služby. Ak podklady dodané Zamestnávateľom obsahujú logo, grafické podklady alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti, za vysporiadanie vzťahov s autorom zodpovedá Zamestnávateľ. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že ak budú voči Poskytovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb vznesené akékoľvek nároky, Poskytovateľa v plnom rozsahu odškodní.

Poskytovateľ nevykonáva činnosť sprostredkovania zamestnania za úhradu podľa zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Poskytovateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody spôsobené zverejnením Ponúk práce na Webstránke, za obsah zverejnených Ponúk práce.

Poskytovateľ nezaručuje Zamestnávateľom nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom pomere alebo obdobnom právnom vzťahu.

Ochrana osobných údajov

Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na portáli TopVodic.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov.